Sunday, 23/02/2020 - 21:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi ---- Chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1994-22/12/2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 1:

          

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A1

1

SHTT + SHSao

HĐTT

TV

HĐTT

TA

ĐĐ

TV

LTTV

TV

 

C.Thu

2

TV

LTTV

TV

ÂN

MT

LTTV

TV

TC

TV

 

 

3

TV

LTTV

TOÁN

LTT

TV

LTT

TD

TA

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TNXH

 

TV

 

TOÁN

 

KNS

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A2

1

SHTT + SHSao

TC

TV

HĐTT

TV

ĐĐ

TD

LTTV

TV

 

C.Quận

2

TV

LTTV

TV

LTT

TV

LTTV

TV

LTTV

TV

 

 

3

TV

HĐTT

TA

MT

ÂN

TA

TV

LTT

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TNXH

 

TOÁN

 

KNS

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

17

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A3

1

SHTT + SHSao

TD

ĐĐ

TA

TV

LTTV

AN

LTTV

TV

 

C.Diệp

2

TV

TA

TV

LT TOÁN

TV

LTT

TV

LTTV

TV

 

 

3

TV

HĐTT

TV

KNS

TNXH

LTTV

TV

HĐTT

TC

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

MT

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A4

1

SHTT + SHSao

LTTV

TA

MT

TC

TNXH

TV

LTTV

TV

 

C.Lương

2

TV

LTTV

TV

HĐTT

TV

TA

TV

LTT

TV

 

 

3

TV

LTT

TV

TD

TV

HĐTT

ĐĐ

LTTV

KNS

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

ÂN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A5

1

SHTT + SHSao

LTTV

TNXH

LTTV

KNS

TA

TV

LTTV

TV

 

C.Thúy

2

TV

HĐTT

TV

LTT

TC

LTTOÁN

TV

TD

TV

 

 

3

TV

ĐĐ

TV

HĐTT

TV

LTTV

ÂN

MT

TA

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TV

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A6

1

SHTT + SHSao

LTTV

TV

LTTV

TV

HĐTT

TV

ÂN

TA

 

T. Vân

2

TV

LTTV

TV

ĐĐ

TV

LTTV

TV

HĐTT

TV

 

 

3

TV

TD

TNXH

LTT

TC

LTT

KNS

MT

TV

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

 

KHỐI 2:

          

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2A1

1

SHTT + SHSao

LTTV

TD

LTTV

TC

TV

TD

LTT

TV

 

C.Hiền

2

TV

LT TOÁN

TNXH

KNS

LTTV

TV

TV

HĐTT

TV

 

 

3

TV

TA

TV

TA

LTTV

TOÁN

TV

MT

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

ĐĐ

 

TOÁN

 

ÂN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

17

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2A2

1

SHTT + SHSao

ÂN

TV

LTT

TV

HĐTT

TV

TD

TV

 

C. Trinh

2

TV

MT

TA

LTTV

TV

TNXH

TV

LTTV

TV

 

 

3

TV

LTT

TD

LTTV

TC

LTTV

KNS

ĐĐ

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2A3

1

SHTT + SHSao

TA

TV

LTTV

KNS

TD

TV

TA

TC

 

C.S.Hoa

2

TV

TD

TNXH

Đ Đ

TV

LTTV

TV

MT

TV

 

 

3

TV

LTT

TOÁN

LTTV

TV

LTT

TV

HĐTT

TV

 

 

4

TOÁN

 

AN

 

TOÁN

 

LTTV

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2A4

1

SHTT + SHSao

LTTV

TNXH

LTTV

TV

ĐĐ

TV

TD

TV

 

C.Lan

2

TV

LTT

TD

LTTV

TV

ÂN

KNS

TA

TC

 

 

3

TV

MT

TV

LTTOÁN

TA

LTTV

TV

HĐTT

TV

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2A5

1

SHTT + SHSao

ĐĐ

TV

TNXH

TV

LTTV

TV

LTTV

TV

 

C.Minh

2

TV

LTTV

TD

TA

TV

LTTV

TD

ÂN

TA

 

 

3

TV

LTT

TC

KNS

MT

LTT

TV

HĐTT

TV

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

18

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2A6

1

SHTT + SHSao

LTT

TV

ĐĐ

TV

HĐTT

TV

LTTV

TV

 

C.Trung

2

TV

LTTV

TOÁN

TNXH

TA

LTTV

TV

LTTV

TV

 

 

3

TV

MT

TD

KNS

TV

LTTV

TOÁN

TD

TC

 

 

4

TOÁN

 

TA

 

TOÁN

 

AN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

 

KHỐI 3

          

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3A1

1

SHTT + SHSao

TA

TD

TA

TA

ĐĐ

TIN

MT

TV

 

C.Nga

2

TV

LTTV

TNXH

KNS

TA

TIN

TV

TD

TV

 

 

3

TV

LTT

TV

TC

TV

LTTOÁN

TV

ÂN

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TNXH

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3A2

1

SHTT + SHSao

LTT

TV

LTTOÁN

TD

TIN

ĐĐ

TV

TV

 

C.Tâm

2

TV

TD

TIN

MT

TC

TA

KNS

TV

TV

 

 

3

TV

TA

AN

TNXH

TV

TA

TA

TOÁN

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

LTT

 

TNXH

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

18

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3A3

1

SHTT + SHSao

TIN

TV

ÂN

Đ Đ

TA

TV

TA

TV

 

C.Hướng

2

TV

TNXH

TOÁN

LTT

TV

TNXH

TV

LTTV

TV

 

 

3

TV

TC

TA

TD

TOÁN

MT

TD

LTTOÁN

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TA

 

KNS

 

TOÁN

 

TIN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

17

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3A4

1

SHTT + SHSao

TC

TA

TD

ĐĐ

TA

TV

TA

TNXH

 

C.Linh

2

TV

LTT

TV

LTT

TIN

MT

TD

KNS

TV

 

 

3

TV

LTTV

TIN

TNXH

TV

ÂN

TV

TA

TV

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3A5

1

SHTT + SHSao

TD

TIN

KNS

TV

LTTV

TV

ÂN

TV

 

C,Nhã

2

TV

TA

TA

Đ Đ

TOÁN

LTT

TV

TA

TC

 

 

3

TV

MT

TV

LTT

TA

TD

TNXH

TIN

TV

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TNXH

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

20

 

KHỐI 4

          

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

4A1

1

SHTT+ TV

KT

TV

ÂN

TV

KH

TA

TV

TV

 

C.Thái

2

TD

LTT

TV

TA

TD

TIN

Đ.LÝ

TV

KH

 

 

3

KNS

TIN

ĐĐ

TA

TV

MT

LS

TOÁN

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

LTTV

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT+HĐ Đội

 

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

4a2

1

SHTT + TV

MT

TV

ĐĐ

TV

KT

KH

TV

TA

 

C.Liễu

2

KNS

LTT

TV

LS

ÂN

TD

TA

TV

TA

 

 

3

TD

TA

TIN

KH

TV

TIN

Đ LÝ

TOÁN

TV

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

LTTV

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

18

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

4a3

1

SHTT+KH

LTTV

TV

KT

TV

KNS

TV

TD

TV

 

C.Hợp

2

TV

ĐĐ

TD

LTT

TV

ĐL

TV

TA

TOÁN

 

 

3

TIN

LS

TV

TA

TOÁN

KH

TA

ÂN

TA

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TIN

 

TOÁN

 

MT

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

17

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

4A4

1

SHTT+TD

TIN

TV

ĐĐ

TV

TD

TV

KH

TA

 

C.Nhài

2

KNS

TA

TA

KH

TV

ÂN

TV

LTT

MT

 

 

3

TV

KT

TV

Đ.LÝ

TOÁN

LTTV

TOÁN

LS

TV

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TIN

 

TA

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT+HĐ Đội

18

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

4a5

1

SHTT+TV

MT

TV

LTT

TV

KH

TD

TV

TIN

 

C.Hà

2

TOÁN

Đ Đ

TV

TD

TV

LS

KNS

TV

KT

 

 

3

ÂN

KH

TOÁN

TA

TOÁN

LTTV

TA

TOÁN

TV

 

 

4

TA

 

TIN

 

ĐL

 

TA

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

20

 

KHỐI 5

           

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

5a1

1

SHTT+ KNS

LTT

TV

TA

TV

LTTV

TV

TIN

TV

 

C.Ngân

2

TV

ĐĐ

TV

TA

TV

KT

TV

TD

LS

 

 

3

ÂN

K.HỌC

TOÁN

Đ.LÝ

TIN

TA

TOÁN

TA

MT

 

 

4

TOÁN

 

TD

 

TOÁN

 

KH

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

5a2

1

SHTT+TV

KH

TIN

KH

TV

TIN

TV

TA

TV

 

C.Lê Vân

2

TA

ĐĐ

TV

LTTV

MT

TA

KT

TA

ÂN

 

 

3

TOÁN

LS

TV

Đ.LÝ

TV

TD

TV

LTT

TD

 

 

4

KNS

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

20

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

5a3

1

SHTT+KNS

LT.TOÁN

TV

TIN

TV

KT

TV

LTTV

TD

 

C.Tuyến

2

TOÁN

K.HỌC

TV

TA

TD

TA

TA

Đ.LÝ

TV

 

 

3

TV

ĐĐ

TOÁN

MT

TV

TA

TV

K.HỌC

TIN

 

 

4

ÂN

 

L.SỬ

 

Toán

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

5a4

1

SHTT+ MT

TA

TV

TA

TV

KH

TV

Đ Đ

TV

 

C.Đ.Hướng

2

KNS

KT

TIN

ÂN

TV

LTTV

TV

ĐL

TA

 

 

3

TV

TD

TV

LTT

TD

LS

TOÁN

K.HỌC

TOÁN

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TIN

 

TA

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

5a5

1

SHTT+KNS

TA

TA

KH

TV

TA

TV

KH

TV

 

C.Đ.Hồng

2

MT

TA

TV

Đ Đ

TV

TD

TV

LTT

TD

 

 

3

TOÁN

TIN

TV

Đ.LÝ

TOÁN

KT

TIN

LTTV

ÂN

 

 

4

TV

 

TOÁN

 

LS

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

            

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

5a6

1

SHTT+ TV

TD

TV

KH

TD

KH

TV

LTT

TV

 

C.Lý

2

ÂN

TIN

TA

ĐĐ

TV

LTTV

TIN

MT

TOÁN

 

 

3

TA

KT

TV

Đ.LÝ

TV

LS

TV

KNS

TA

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

GV

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Tiết

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

MỘNG

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

TOÁN 5A5

 

 

LTTV  5A5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

 

HĐTT 1A1

 

HĐTT 1A1

 

 

 

 

 

 

HOA

2

 

LTT 4A2

 

 

 

LTTV 5A4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIÊN

2

 

 

 

 

MT 1A1

 

 

 

 

 

 

3

 

MT 2A4

 

MT1A2

 

 

 

MT 1A5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

 

5A5

5A5

5A1

 

5A5

 

5A2

4A2

 

Hồng

2

5A2

5A5

5A6

5A1

 

5A2

4A2

5A2

4A2

 

 

3

5A6

4A2

 

4A5

 

5A1

4A5

5A1

5A6

 

 

4

4A5

 

 

 

 

 

4A5

 

5A6

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

KNS 5A1

3A1

 

3A1

3A1

3A4

4A1

3A4

 

 

NGA

2

KNS 5A4

3A5

3A5

4A1

3A1

3A2

KNS 3A2

3A5

 

 

 

3

 

3A2

 

4A1

3A5

3A2

3A2

3A4

 

 

 

4

 

 

3A4

 

 

 

4A1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

 

5A4

 

5A4

 

3A3

 

3A3

4A4

 

YẾN

2

 

4A4

4A4

5A3

 

5A3

5A3

4A3

5A4

 

 

3

 

 

3A3

4A3

 

5A3

4A3

 

4A3

 

 

4

 

 

3A3

 

 

 

4A4

 

5A4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Thầy

1

 

5A6

2A1

 

5A6

2A3

2A1

2A2

5A3

 

Diệm

2

 

2A3

2A5

 

5A3

5A5

2A5

5A1

5A5

 

 

3

 

5A4

2A2

 

5A4

5A2

 

HĐTT1A3

5A2

 

 

4

 

 

5A1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

THẦY

1

4A4

3A5

3A1

3A4

3A2

4A4

4A5

4A3

 

 

LÂM

2

4A1

3A2

4A3

4A5

4A1

4A2

3A4

3A1

 

 

 

3

4A2

1A6

2A6

3A3

 

3A5

3A3

2A6

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

 

TC1A2

TV2A2

LTT4A5

 

HĐTT2A6

 

LTT2A1

TV 2A1

 

Xinh

2

KNS4A2

TNXH3A3

TNXH2A1

TNXH2A6

 

TNXH 3A3

 

TC1A1

TC 3A5

 

 

3

KNS4A1

TC3A3

TNXH1A6

TNXH3A2

 

LTTV2A2

 

KNS5A6

TC 1A3

 

 

4

KNS5A2

 

 

 

 

 

 

 

TNXH3A2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

KNS 5A5

TD1A3

TNXH1A5

HĐTT1A2

KNS1A5

TNXH1A4

TD1A2

TD2A4

 

 

NHƯ

2

 

LTT2A4

TD2A4

HĐTT1A4

 

LTT1A5

KNS4A5

TD1A5

 

 

 

3

 

LTT2A3

 

TD1A4

TNXH1A3

LTTV1A5

TD1A1

HĐTT2A3

 

 

 

4

 

 

TNXH1A1

 

TNXH1A2

 

LTTV4A2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

            

GV

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

 

LTT2A6

 

LTTV2A1

 

KT5A3

 

LTTV2A5

 

 

BẢY

2

KNS4A4

KT5A4

 

KNS2A1

LTTV2A1

KT5A1

KT5A2

HĐTT1A6

TV2A3

 

 

3

TV3A3

KT5A6

 

KNS2A5

LTTV2A1