Friday, 06/12/2019 - 01:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi ---- Chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

THỜI KHÓA BIỂU 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/8/2018

 

 

KHỐI 1:

         

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

1A1

1

SHTT + SHSao

LTTV

TV

HĐTT

TA

LTTV

TV

LTTV

KNS

 

 

C.Thu

2

TV

HĐTT

TV

ÂN

MT

LTT

TV

TC

TV

 

 

 

3

TV

LTTV

TOÁN

LTT

TV

ĐĐ

TD

TA

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TNXH

 

TV

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

           

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

1A2

1

SHTT + SHSao

TC

TV

HĐTT

TV

ĐĐ

TD

LTTV

TV

 

 

C.Quận

2

TV

LTTV

TV

LTT

TV

LTTV

TV

LTTV

TV

 

 

 

3

TV

HĐTT

TA

KNS

ÂN

TA

TV

LTT

TOÁN

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TNXH

 

TOÁN

 

MT

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

           

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

1A3

1

SHTT + SHSao

TD

ĐĐ

TA

TV

KNS

ÂN

LTTV

TV

 

 

C.Diệp

2

TV

TA

TV

LT TOÁN

TV

LTT

TV

LTTV

TV

 

 

 

3

TV

LTTV

TV

HĐTT

TNXH

LTTV

TV

HĐTT

TC

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

MT

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

           

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

1A4

1

SHTT + SHSao

LTTV

TA

TC

MT

TNXH

TV

LTTV

TV

 

 

C.Lương

2

TV

LTTV

TV

HĐTT

TV

TA

TV

LTT

TV

 

 

 

3

TV

LTT

TV

TD

TV

HĐTT

ĐĐ

LTTV

KNS

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

ÂN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

           

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

1A5

1

SHTT + SHSao

LTTV

TNXH

LTTV

MT

TA

TV

LTTV

TV

 

 

C.Thúy

2

TV

HĐTT

TV

LTT

TC

LTTOÁN

TV

TD

TV

 

 

 

3

TV

ĐĐ

TV

HĐTT

TV

LTTV

ÂN

KNS

TA

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TV

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

1A6

1

SHTT + SHSao

LTTV

TV

LTTV

TV

HĐTT

TV

ÂN

TA

 

 

C.T.Mai

2

TV

LTTV

TV

ĐĐ

TV

LTTV

TV

HĐTT

TV

 

 

 

3

TV

TD

TNXH

LTT

TC

LTT

KNS

MT

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

KHỐI 2

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

2A1

1

SHTT + SHSao

LTTV

TD

LTTV

TC

TV

TD

LTT

TV

 

 

C.Hiền

2

TV

LT TOÁN

TNXH

KNS

LTTV

TV

TV

HĐTT

TV

 

 

 

3

TV

TA

TV

TA

LTTV

TOÁN

TV

MT

TOÁN

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

ĐĐ

 

TOÁN

 

ÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

2A2

1

SHTT + SHSao

ÂN

TV

LTT

TV

TNXH

TV

TD

TV

 

 

C. Trinh

2

TV

HĐTT

TA

LTTV

TV

MT

TV

LTTV

TV

 

 

 

3

TV

LTT

TD

LTTV

TC

LTTV

KNS

ĐĐ

TOÁN

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

2A3

1

SHTT + SHSao

KNS

TV

ĐĐ

TV

LTTV

TV

TA

TC

 

 

C.S.Hoa

2

TV

LTT

TNXH

MT

TV

LTTV

TD

LTTV

TV

 

 

 

3

TV

TD

ÂN

LTTV

TA

LTT

TV

HĐTT

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

2A4

1

SHTT + SHSao

TA

TNXH

LTTV

TV

LTTV

TV

TD

TV

 

 

C.Lan

2

TV

LTT

TD

LTTV

TV

ÂN

KNS

TA

TC

 

 

 

3

TV

MT

TV

LTTOÁN

ĐĐ

LTTV

TV

HĐTT

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

2A5

1

SHTT + SHSao

ĐĐ

TV

TNXH

TV

LTTV

TV

LTTV

TV

 

 

C.Minh

2

TV

LTTV

TD

TA

TV

LTTV

TD

ÂN

TA

 

 

 

3

TV

LTT

TC

KNS

MT

LTT

TV

HĐTT

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

KHỐI 3

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

3A1

1

SHTT + SHSao

TA

TD

TA

TA

ĐĐ

TV

MT

TV

 

 

C.Hiên

2

TV

LTTV

ÂN

KNS

TA

TIN

TV

TD

TV

 

 

 

3

TV

LTT

TV

TC

TV

LTTOÁN

TIN

TNXH

TOÁN

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TNXH

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

3A2

1

SHTT + SHSao

TNXH

TV

LTTOÁN

TD

TIN

TV

ĐĐ

TV

 

 

C.Tâm

2

TV

TD

TIN

MT

TC

TA

TV

LTTV

TNXH

 

 

 

3

TV

TA

TOÁN

KNS

TV

TA

TA

LTTOÁN

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

ÂN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

3A3

1

SHTT + SHSao

KNS

TV

ÂN

TIN

TA

TV

ĐĐ

TV

 

 

C.Huyền

2

TV

LT TOÁN

TOÁN

TNXH

TA

TNXH

TV

LTTV

TV

 

 

 

3

TV

TC

TA

TD

TV

TIN

TD

LTTOÁN

TOÁN

 

 

 

4

TOÁN

 

TA

 

TOÁN

 

TOÁN

 

MT

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

3A4

1

SHTT + SHSao

TC

TV

TD

TV

TA

TV

TA

TNXH

 

 

C.Hướng

2

TV

LTT

TOÁN

ĐĐ

TIN

MT

TD

TNXH

TV

 

 

 

3

TV

LTTV

TIN

LTT

KNS

ÂN

TV

TA

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TA

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

3A5

1

SHTT + SHSao

TD

TIN

ĐĐ

TV

LTTV

TV

ÂN

TV

 

 

C.Linh

2

TV

TA

TA

KNS

TOÁN

LTT

TV

TA

TC

 

 

 

3

TV

MT

TV

LTT

TA

TD

TNXH

TIN

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TNXH

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT

 

 

KHỐI 4

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

4A1

1

SHTT+ TV

KT

TV

ÂN

TV

KH

TA

TV

TV

 

 

C.Liễu

2

TD

LTT

TV

TA

TD

TIN

LTTV

TV

TIN

 

 

 

3

KNS

L.SỬ

ĐĐ

TA

TV

MT

Đ.LÝ

TOÁN

TOÁN

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

KH

 

TA

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT+HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

4a2

1

SHTT + TV

MT

TV

ĐĐ

TV

KT

TV

LTTV

TA

 

 

C.Thái

2

KNS

L.SỬ

TV

LTT

ÂN

TD

TA

KH

TA

 

 

 

3

TD

TA

TIN

KH

TV

TIN

TV

Đ.LÝ

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

4a3

1

SHTT+TV

LTTV

TV

KT

KNS

LTT

TV

TD

TV

 

 

C.Trung

2

MT

ĐĐ

TD

TIN

TV

Đ.LÝ

TV

TA

KH

 

 

 

3

TIN

TA

TV

L.SỬ

TV

KH

TA

ÂN

TOÁN

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

4A4

1

SHTT+TD

TIN

TV

ĐĐ

TV

TD

TV

LTTV

TA

 

 

C.Nhài

2

KNS

TA

TA

KH

TV

ÂN

TV

K.HỌC

MT

 

 

 

3

TV

KT

TV

Đ.LÝ

TOÁN

L.SỬ

TOÁN

LTT

TV

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TIN

 

TA

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT+HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

4A5

1

SHTT+TV

ĐĐ

TV

L.SỬ

TA

TV

TD

TA

TIN

 

 

C.Hợp

2

TOÁN

K.HỌC

TV

TD

LTTV

TV

TV

MT

KT

 

 

 

3

ÂN

Đ.LÝ

TOÁN

TA

LTT

TOÁN

TV

TA

TV

 

 

 

4

KNS

 

TIN

 

KH

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT+HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

4a6

1

SHTT+TV

ÂN

TV

ĐĐ

TV

KH

TV

L.SỬ

TV

 

 

C.Hà

2

TIN

MT

TV

Đ.LÝ

TV

LTT

TA

KT

TA

 

 

 

3

KNS

TD

TA

KH

TIN

LTTV

TV

TD

TA

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

KHỐI 5

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

5a1

1

SHTT+TIN

LTTV

TV

TA

TV

LTT

TV

KNS

TV

 

 

C.Ngân

2

TV

ĐĐ

TV

TA

TV

KT

TV

TIN

L.SỬ

 

 

 

3

ÂN

K.HỌC

TOÁN

Đ.LÝ

KH

TA

TD

TA

MT

 

 

 

4

TOÁN

 

TD

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

5a2

1

SHTT+TV

LTT

TV

LTTV

TV

TIN

TV

TA

TV

 

 

C.Lê Vân

2

TA

ĐĐ

TV

KH

MT

TA

KT

TA

ÂN

 

 

 

3

KNS

KH

L.SỬ

Đ.LÝ

TV

TD

TV

TIN

TD

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

5a3

1

SHTT+KNS

LT.TOÁN

TV

TIN

TV

KT

TV

LTTV

TD

 

 

C.Hồng

2

TV

K.HỌC

L.SỬ

TA

TD

TA

TA

Đ.LÝ

TV

 

 

 

3

TOÁN

ĐĐ

TV

MT

TV

TA

TV

K.HỌC

TOÁN

 

 

 

4

ÂN

 

TOÁN

 

Toán

 

TOÁN

 

TIN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

5a4

1

SHTT+ MT

TA

TV

TA

TV

KH

TV

LTTV

TV

 

 

C.Lý

2

KNS

KT

TV

ÂN

TV

Đ.LÝ

TV

ĐĐ

TA

 

 

 

3

TV

TD

TOÁN

TIN

TD

LTT

TOÁN

K.HỌC

TA

 

 

 

4

TOÁN

 

L.SỬ

 

TOÁN

 

TIN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

5a5

1

SHTT+KNS

TA

TA

L.SỬ

TV

TA

TV

LTTV

TV

 

 

C.Đ.Hướng

2

MT

TA

TV

KH

ĐĐ

TD

TV

LTT

TD

 

 

 

3

TV

TIN

TV

Đ.LÝ

TV

KT

TIN

KH

ÂN

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

5a6

1

SHTT+ TV

TD

TV

KH

TD

MT

TV

LTT

TV

 

 

C.Tuyến

2

KNS

TIN

TA

ĐĐ

TV

L.SỬ

TIN

LTTV

TOÁN

 

 

 

3

TA

KT

TV

Đ.LÝ

TV

ÂN

TV

K.HỌC

TA

 

 

 

4

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TA

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

5a7

1

SHTT+ KH

KT

TV

MT

TV

TD

TA

TIN

L.SỬ

 

 

C.Tr.Vân

2

TV

TD

TV

ĐĐ

KH

LTTV

TV

LTT

TV

 

 

 

3

TOÁN

ÂN

TA

TA

TV

Đ.LÝ

TV

KNS

TIN

 

 

 

4

TA

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

TOÁN

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTT +HĐ Đội

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 151
Tháng 12 : 506
Năm 2019 : 26.331